23 Οκτ

Oι δαπάνες που καλύπτει η Σχολική Επιτροπή

ευρωΜετά από καταγγελίες Συλλόγων Γονέων,προς την ‘Ενωση Συλλόγων γονέων μαθητών του Δήμου Ηρακλείου ,για υπέρογκα ποσά που ζητούνται από γονείς να καταβάλλουν για την αγορά αναλώσιμης χαρτικής ύλης και  άλλων ειδών βιβλιοπωλείου  η Διοίκηση της Ένωσης εξέδωσε ανακοίνωση οπου ενημερώνει για τις δαπάνες που καλύπτει η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας .Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Η Σχολική Επιτροπή συνεχίζει να ασκεί τη διενέργεια πληρωμών στα εξής :

  • Καθαρίστριες με σύμβαση έργου
  • Σχολικοί Τροχονόμοι
  • Λογαριασμούς Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. , Δ.Ε.Υ.Α.Η.
  • Προμήθεια πετρελαίου
  • Συντήρηση ανελκυστήρων, καυστήρων, κλιματιστικών και πυροσβεστήρων

Άμεσες Δαπάνες

Για την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων στα σχολεία η ΣΕ για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων λαμβάνει υπόψη της  τον αριθμό των μαθητών, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Η κατανομή γίνεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της υπό την μορφή πίστωσης και κατά ένα μικρό ποσοστό σε μετρητά. Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό σε μετρητά που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

΄Αμεσες λειτουργικές δαπάνες λογίζονται τα είδη βιβλιοπωλείου (αναλώσιμη χαρτική ύλη, μαρκαδόροι, χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια κ.ά.) , μικροσυντηρήσεις (κλειδαριές, πόμολα, φώτα κ.ά). Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής καθώς και φαρμακευτικού υλικού βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός μέσω του Δήμου, θα οριστεί ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια τους.

Οι αγορές που δεν εμπίπτουν στις πάγιες λειτουργικές δαπάνες  των σχολείων όπως:

α. Πάσης φύσεως υλικά για μικρής κλίμακας συντηρήσεων σχολικών κτιρίων,

γ. Επισκευή & συντήρηση FAX, εκτυπωτών, Η/Υ,

δ. Αγορά ή ενοικίαση συστημάτων ήχου,

ε. Αγορά πάσης φύσεως παγίων,

ζ. Αθλητικά είδη, κουρτίνες κτλ.

η. Διενέργεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων κλπ.

και η αξίας τους  υπερβαίνει τα €150,00 ανά κατηγορία δαπάνης, θα γίνεται με αίτημα προς τη ΣΕ και με συγκέντρωση τριών τουλάχιστον προσφορών από τον Διευθυντή/ -τρια  της Σχολικής Κοινότητας και αξιολόγησή τους. Σε περίπτωση έγκρισης, ο/η αιτών/ούσα θα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υλοποίηση του αιτήματος.

Για μεγαλύτερης κλίμακας συντηρήσεις ή επισκευές του σχολικού κτιρίου (ηλεκτρολογική/υδραυλική εγκατάσταση, βάψιμο σχολείου, συντήρηση αυλής κ.ά.) ο Διευθυντής/-τρια απευθύνεται με αίτημά του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με κοινοποίηση προς την αρμόδια ΣΕ.